Kilka prostych reguł elastycznej współpracy

 

I. Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl zwanego dalej Sklepem. Składając zamówienie w Sklepie akceptujesz wszystkie poniższe postanowienia. Sprzedaż prowadzi firma WIK-WORLD, z siedzibą pod adresem: 37-420 Rudnik nad Sanem Kopki ul. Górka 16 NIP: 602-008-59-94 , tel. 603610566 , adres e-mail: biuro@sklep-wiklinowy.pl , zarejestrowana przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. ZAMÓWIENIA, OPŁATY I DOSTAWA

 

1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.sklep-wiklinowy.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez właściciela Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez właściciela Sklepu.

 

3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Sklep zamówienia.

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego przyjęte przez Sklep zamówienie na konto Sklepu.

 

6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

 

a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należnej wysokości

lub

 

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 

7. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 

8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

10. Firma WIK-WORLD prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest Faktura VAT lub Paragon

 

11. Podane wymiary koszy wiklinowych sprzedawanych w Sklepie są wymiarami zewnętrznymi, podanymi przez producenta. Kosze wiklinowe są to wyroby wykonywane ręcznie więc podane wymiary mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od podanych w opisach produktów. Przyjmuje się margines błędu nie większy niż 2 cm

 

12. Towar dostarczany jest przez firmy DPD, Inpost, Orlen Paczkę oraz Pocztę Polską

 

WAŻNE !

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient ma prawo sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2. niekompletności przesyłki,
3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, masz prawo zażądać u kuriera sporządzenia protokołu szkody - protokół stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

 

13. Zamówienia indywidualne przyjmowane drogą mailową.

 - Klient składając zamówienie indywidualne na kosze niestandardowe wykonywane pod wymiar lub wzór odbiegający od produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży akceptuje regulamin sklepu

- Ze względu na fakt że kosze wykonywane są ręcznie należy przyjąć margines błędu nie większy niż 1 cm od wymiarów podanych przez Klienta.

 

 

III. Opis procedury reklamacyjnej:

 

1.   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail : sklepwiklinowy@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

      -  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

      -  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

      -  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

      -  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro lub w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklepwiklinowy@wp.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

WIK-WORLD

Kopki, ul. Górka 16

37-420 Rudnik nad Sanem

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro  [numery] / Numer zamówienia [numer].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego] (w przypadku allegro)

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

V. Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupu na stronie Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

 -   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 -   w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 -   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

VI. Oświadczenie

Oświadczam, że zobowiązuje się do dostarczenia sprzedawanych przedmiotów bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VIII. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę WIK-WORLD obowiązuje 2-letnia gwarancja producenta, licząc od dnia, kiedy produkt został kupującemu wydany.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna / sprzedaży towarów i usług.

 

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Firma WIK-WORLD zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystanie zdjęć oraz treści bez zgody właściciela firmy WIK-WORLD jest surowo zabronione.

 

GWARANCJA

 

TREŚĆ GWARANCJI:

 

A. Warunki udzielonej gwarancji:

 

1. Gwarantem jakości produktu jest:

WIK-WORLD

Kopki, ul. Górka 16

37-420 Rudnik nad Sanem

2. Firma WIK-WORLD ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Ze względu na nieprofesjonalny charakter wyrobów, gwarancja na wyroby wiklinowe jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa produkt w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy

5. Reklamowany w ramach gwarancji wyrób winien być dostarczony do sprzedawcy, czysty wraz z dowodem zakupu.

 

B. Odmowa przyjęcia reklamacji

WIK-WORLD odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

- dostarczenia produktu brudnego

- stwierdzenia uszkodzenia innego niż wada materiałowa bądź produkcyjna

- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży produktu jak : niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu

 

C. Gwarancją jakości nie są objęte wady

1. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych produktu.

2.  Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta.

 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę WIK-WORLD obowiązuje dwuletnia gwarancja, licząc od dnia , kiedy produkt został kupującemu wydany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Polski.

 

Odstąpienie od umowy

 

Będąc naszym klientem, oczywiście masz prawo do odstąpienia od umowy (nie należy mylić z reklamacją - choć ta też może skutkować zwrotem towaru). Ty odsyłasz nam towar - my zwracamy Ci pieniądze. Na odstąpienie od umowy polskie prawo daje konsumentowi czas 14 dni od otrzymania towaru i tak też jest w naszym przypadku.

Do odsyłanego towaru proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu (paragon). Możesz takie oświadczenie napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru dostępnego tutaj :

 

Odstąpienie od umowy - POBIERZ

 

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów wysyłki. Jeżeli zwrócisz nam całe zamówienie, zwracamy też całą kwotę za przesyłkę towaru. Przy zwrocie części zamówienia , zwracamy koszt wysyłki proporcjonalnie - tylko za zwracane towary. Za koszt wysyłki do nas, będziesz musiał zapłacić sam.

 

Zwrot pieniędzy. Zgodnie z prawem, pieniądze musimy zwrócić Ci niezwłocznie , w terminie nie dłuższym niż 14 dni i tak też się stanie.

 

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy nie będziesz miał prawa do odstąpienia od umowy. Sytuacje takie raczej nie odnoszą się do produktów jakie możesz zakupić w naszym sklepie , chyba że przygotowywaliśmy dla Ciebie coś pod indywidualne zamówienie (mowa o tym w regulaminie , punkt V ) .

 

Wszelkie inne informacje znajdziesz w naszym regulamienie, jak również na stronie:

www.prawokonsumenckie.pl

 

 

INFORMACJA O POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, przetwarzania zamówień lub umożliwiania dostępu do konkretnych informacji. Przysługuje Ci prawo do modyfikowania oraz usuwania wszelkich danych osobowych zamieszczonych na stronie „Moje konto”.

Śledź nas na Facebooku